Begränsad Snowfox-garanti

1. Garantigivare

Haltian Products Oy

Yrttipellontie 1D

FI-90230 ULEÅBORG

Tfn +358 40 565 4615

www.snowfoxfamily.com

2. Tillämpning av garantin, område samt giltighetstid

Garantigivarens begränsade garanti gäller endast äkta Snowfox-produkter som har sålts av en ackrediterad Haltian Products Oy-återförsäljare, och som Haltian Products Oy har avsett för försäljning inom EU. Garantin beviljas endast för Snowfox-produkter i den ursprungliga försäljningsförpackningen.

Garantin omfattar inte slitdelar, såsom batteri, bärrem, antenn, skal och inte skyddsgummit för USB-porten. Garantin omfattar inte skador som beror på normalt slitage, olyckor eller underlåtenhet att vidta säkerhetsåtgärder, felaktig lagring eller service, kommersiell användning och inte heller skador som beror på att bruks- eller skötselanvisningarna inte har följts. Garantin omfattar inte de program som är anslutna till produkten.

Denna garanti gäller i ett (1) pr frpb det att produkten första gången har sålts till en slutanvändare. Om produkten eventuellt byts ut förlängs garantitiden ändå inte.

Ägarbyte måste meddelas skriftligen till supporten www.snowfoxfamily.com/support.

3. Garantiinnehåll

Garantigivaren ansvarar för att produkten under garantitiden inte har några tillverknings- eller materialfel.

Garantigivaren ansvarar ändå inte för ett fel om denne påvisar att det är sannolikt att felet i varan beror på en orsak hos köparen eller återförsäljaren. Orsaken kan vara till exempel en olycka, hantering eller förvaring som strider mot bruks- eller skötselanvisningarna. Garantin gäller inte heller om produkten har öppnats eller den har modifierats eller reparerats.

4. Förfarande vid fel

Köparen måste meddela garantigivaren eller återförsäljaren om felet utan fördröjning efter att denna observerat felet, dock senast innan garantitiden löper ut. När köparen meddelar om felet måste denne kunna förete köpkvitto eller en annan tillförlitlig utredning över var och när produkten har köpts.

När felet uppkommer måste köparen även kontakta supporten på www.snowfoxfamily.com/support enligt givna anvisningar för att få instruktioner gällande korrekt garantiförfarande.

5. Skadeersättning

Om annat inte beror på tvingande lag, är garantigivaren inte skyldig att ersätta direkta, indirekta eller särskilda förluster, skador eller utgifter och garantigivarens ersättningsansvar är begränsat till produktens inköpspris. 

6. Garantin ersätter inte det lagstadgade felansvaret

Denna garanti utesluter eller begränsar inte några av de rättigheter som köparen åtnjuter på grund av tvingande konsumentskyddslagar.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp