Överensstämmelse och Ansvarsbegränsning

Överensstämmelse

ce-mark.jpg

Haltian Products Oy försäkrar att denna enhet uppfyller de väsentliga kraven i direktivet 2014/53/EU samt övriga villkor i direktiv som tillämpas på produkten. Den egentliga försäkran om överensstämmelse kan läsas här.

 

 

Detta märke som anger separat insamling visar att Snowfox-produkterna är elektroniska apparater och omfattas av EU-direktivet 2012/19/EU (WEEE-direktivet) om hantering av elektriskt och elektroniskt avfall. Batterierna i produkterna omfattas av direktivet 2006/66/EG om batterier och ackumulatorer. Enligt förordningarna ska denna Snowfox-produkt och det tillhörande batteriet bortskaffas separat i EU-länderna. Haltian Products Oy rekommenderar att olägenheter för miljön och människorna på grund av avfallet minimeras även i länder utanför EU genom att man följer de lokala bestämmelserna för avfallshantering och genom att utnyttja källsortering av elektroniska enheter och batterier i mån av möjlighet.

 

Tillverkare

Haltian Products Oy

Yrttipellontie 1D

90230 Uleåborg

tfn +358 (0) 10 322 3400

www.snowfoxfamily.com

 

Ansvarsbegränsning

Syftet med dessa bruksanvisningar är att informera konsumenten. Haltian Products Oy är inte skyldidgt att ersätta några skador, förluster, utgifter eller kostnader, inklusive direkta, indirekta eller särskilda skador som beror på att enheten eller bruksanvisningen används eller som är förknippade med användningen av bruksanvisningarna eller enheten. 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp